הודעה בנושא נציגי ציבור

הודעה בנושא נציגי ציבור

הודעה לציבור 

 נציגי ציבור בוועדת הבוחנים למכרזים בדבר משרות פנויות במוא"ז אל בטוף

 בהתאם לאישור והחלטת חברי המליאה בישיבת המליאה מן המניין מיום 3.11.2021 .

להלן שמות נציג הציבור :

1. מר באסם עומר 

2. מר עפיף יחיא

3. מר עומר אבו חוסין

4. מר פאוזי פלאח

5. גב' תמאם פארס