נגישות

פורמט תכנית שנתית

אוגוסט 2019

הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

 • מעסיק ציבורי המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.
 • התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.
 • לאחר פרסום התכנית השנתית באתר האינטרנט יש לשלוח קישור אליה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים, לדוא"ל: Taasukanet@justice.gov.il.
 • על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2020). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2019).
 • התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.
 • על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן -
  • העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
  • ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
  • פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  • תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)
 • לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס' 9ג לחוק (ראו נספח).
 • מרכזי "תעסוקה שווה" של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכנית השנתית. השירות הינו ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד' להלן.

 

 

 

 

תכנית שנתית לשנת 2020-2019

 • פרטים מנהליים

 

 1. שם הארגון: מועצה אזורית אלבטוף
 2. מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם: נמוכה / בינונית / אי-עמידה
 3. מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): ______
 4. פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:

שם מלא: עבד קאדר חטיב תפקיד: מזכיר מוא"ז אלבטוף

כתובת מייל: abed2812@gmail.com טלפון: 0522365904

 • סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2019

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

 

 1. ייעוד משרות
  (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

יעד

ביצוע

 

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת):

___/__

 

 

 

מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: _/__

כמה מתוכן משרות ייעודיות? _/___

מספר המשרות הייעודיות שאוישו: __/__

פירוט המשרות הייעודיות שפורסמו/אוישו:

 • המשרה:_______________________ איוש: כן/לא
 • המשרה:_______________________ איוש: כן/לא
 • המשרה:_______________________ איוש: כן/לא

 

 1. משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
  (העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי
  כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)

מספר המשרות שאוישו בהעדפה מתקנת: ________

 

 1. קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת: ________

 

 

 1. האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)? כן/לא

 

 1. פירוט הגורמים שאליהם נעשו פניות לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

 

מהיום והלאה כל מכרז פנימי או פומבי מציינים בבירור העדפה מתקנת לאנשים עם מוגבלות בכל המשרות

 

 

הפניות לאיתור מועמדים עם מוגבלות עם לשכת תעסוקה , מרכז צעירים , מחלקת רווחה

 

 

 

 

 

 1. התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד (בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב):

 

_______________________________________________________________________

 1. פעולות נוספות שנעשו בארגון: (הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ"ב)

חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם מחלקת רווחה במועצה אזורית אל בטוף.

 

 1. פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):

הדגש לקיים מיפוי בקרב תושבי המועצה עם מוגבלויות היכולים ומעוניינים להשתלב בעבודה בתחום המועצה בהתאם לצרכים.

לבחון לעומק אילו תפקידים עתידיים להיפתח לקליטה ולנסות להתאים בין המכרזים לבעלי התפקידים.

 

 

 • תכנית שנתית מפורטת לשנת 2020

בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) - ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על-ידי הנציבות, עליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.

(1) ייעוד מישרות

מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.

מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2020: 4 - 3

מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: 4 -3

היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %____

פירוט המשרות (ככל שידוע):

    • ספרן בבית ספר
 • עובד במתנ"ס
 • עובד במרכז קשישים
 • עובד תחזוקה בבניין ציבורי
 • המועצה מתכוונת לייעד בין 3 עד 4 משרות להעסקת אנשים עם מוגבלות.

(2) מעסיק שלא עמד עמידה מלאה ביעד מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות וועדות מכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעפה מתקנת וכיוצ"ב)

 1. עריכת מיפוי כולל לאנשים עם מוגבלות ביישובי אל בטוף בנוסף ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות, חשיבה על משרות מתאימות ומקומות מונגשים.
 2. ניסוח מודעת הדרושים כך שתתאים גם למועמדים עם מוגבלות, בתוכן, בעיצוב ובערוצים להגשת מועמדות.
 3. בחינת קורות החיים של מועמד עם מוגבלות, תוך התייחסות למכלול הנתונים והימנעות מהשערות.
 4. ביצוע ריאיון טלפוני המותאם למועמד עם מוגבלות, למשל על ידי שימוש בדרכים חלופיות (כמו דוא"ל או מסרונים, במקרה של מועמד עם מוגבלות שמיעה).
 5. קיום ריאיון פנים אל פנים עם המועמד, תוך התמקדות ביכולת שלו לבצע את התפקיד ובירור ההתאמות שיידרשו לו.
 6. בירור ההתאמות שיידרשו למועמד בתנאי המבחן (למשל, תוספת זמן, הקראת הוראות הבחינה), וידוא ביצוע ההתאמות מול הגורמים האחראים.
 • שמירה על קשר עם המועמד לאורך התהליך ועדכונו בעל-פה ובכתב, כדי למנוע אי-הבנות והחמצת שלבי מיון.
 • במקרה של החלטה שלא לקבל את המועמד: שליחת מכתב למועמד המציין את החלטתכם שלא להמשיך עמו בתהליך מסיבות הקשורות להתאמתו לתפקיד.
 • במקרה של החלטה לקבל את המועמד: עדכון המועמד טלפונית ובכתב. בנוסף לכך, עדכון מנהל התיק ממרכז התמיכה ו/או גוף ההשמה והליווי השיקומי אם היו מעורבים בתהליך ההשמה. הנחיית המועמד לגבי מועד תחילת העבודה ושמירה על קשר עמו עד לקליטתו בארגון.

 

 

(3) פירוט הגופים אליהם פניתם או/ו בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – יש להיעזר ברשימה המופיעה באתר נציבות שוויון, ניתן להסתייע במרכזי 'תעסוקה שווה'

 

מרכזי "תעסוקה שווה", משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים:

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

 

 

 

 

 

 

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

 1. (בין היתר – קבלת ליווי ע"י מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד)

 

 • קיום שיחת הכנה עם הצוות בהסכמת העובד: מתן הסבר לצוות על ההתאמות שהעובד יקבל, כדי לאפשר לו לבצע את העבודה בצורה מיטבית, ובקשת עזרתם בקליטתו החברתית והמקצועית.
 • הכשרה והדרכה: וידוא כי הדרכות לתפקיד או לארגון מותאמות לעובד, וביצוע תיאום ציפיות עם העובד לגבי הנורמות החברתיות המקובלות בארגונכם. בדיקה האם יהיה מעוניין שעובד ותיק יותר יחנוך אותו בתקופת העבודה הראשונה.

עידוד תקשורת מכבדת, סובלנית ומקבלת באינטראקציות בינאישיות עם העובד. בהתאם לצורך, תיאום הדרכה מקצועית עבורכם ועבור הצוות בנושא מטעם המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 1. קיום שיחה עם העובד לפני קליטתו והסבר על הצפוי לו בימים הראשונים לעבודתו. אם אפשר, עריכת סיור מקדים במקום העבודה להכרת המקום והצוות.
 2. במקרה שקיים גוף השמה וליווי שיקומי, המלווה את העובד: קיום שיחה משותפת ובדיקת הדרכים לסיוע בתהליך הקליטה של העובד בארגון.
 3. הכנה מבעוד מועד (טרם הגעת העובד) של עמדת העבודה האישית שלו ושל ההתאמות הנדרשות לו.

 

 • גופי סיוע

מרכזי "תעסוקה שווה", משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים:
הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות.
טלפון: 1700-50-76-76 |
https://taasukashava.org.il

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.
טלפון:
*6763 | מייל: pniotnez@justice.gov.il אתר האינטרנט: www.gov.il/mugbaluyot

 

להלן רשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות:

 

https://www.gov.il/he/departments/general/job_placement_entities_list

 

מרכז השאלת ציוד להתאמות

טלפון: 03-9543314 I אתר אינטרנט: www.hatamot.org